Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/Policy Objective

03_Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/Specific Objective

03.c.1_Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/Proposal Call

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ_Κωδικός ΟΠΣ/ Project Title_MIS

Ενίσχυση της επιχείρησης ‘ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.’ που επλήγη από τον Covid-19 στην Αττική – Κωδικός ΟΠΣ/MIS 5112730

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/Proposal Promoter

ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/Location

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/Outline Description

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 40.000 ευρώ.
Το καθεστώς της ενίσχυσης είναι το Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΤΑΜΕΙΟ/Estimated Cost &Funding

ΤΑΜΕΙΟ/Source

ΚΟΣΤΟΣ/Cost

ΕΤΠΑ

40.000,00 €

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης