Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Αναβάθμιση Γεωδαιτικού Θολού με τη προσθήκη βιοκλιματικής εφελκυόμενης μεμβράνης